I Mölndals stad ska dokumenthanteringsplanen vara processbaserad och strukturerad efter stadens klassificeringsstruktur. Social- och arbetsmarknadsnämndens plan redovisar nämndens kärnprocesser med hänvisning till kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer.

834

Dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplan - fullständig version (PDF, 584.93 KB). Klassificeringsstruktur. Klassificeringsstruktur (PDF, 276.57 KB) 

Fullmakt för postöppning Gallras vid inaktualitet Pärm i aktskåp Nej Registrator/ Nämndsekr eterare Nej Fullmakt för öppnande av post från varje anställd som tar emot post. Dokumenthanteringsplan 2019 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa dokumenthanteringsplan 2019 enligt bilaga samt besluta om gallring enligt den fastställda planen. Bakgrund Socialnämnden ska årligen besluta om dokumenthanteringsplan för social-nämndens verksamhet. Dokumenthanteringsplanen är ett tillägg till den 2. Beskrivning av verksamheten.

  1. Handläggare pensionsmyndigheten karlstad
  2. Instagram tävlingar
  3. Hur mycket far poliser i lon
  4. Svensk industri konvertering ab
  5. Foretagsekonomi 1

Styrande dokument. Klassificeringsstruktur. Diariekod. Bevaras. Dokumenthanteringsplan.

Dokumenthanteringsplan för val- och förtroendemannanämnden i Norrtälje kommun Kommunens förvaltningskontors och bolags arkiv redovisas i en arkivbeskrivning och återsöks i en systematisk arkivförteckning.

Klassificeringsstrukturen är baserad på VerkSAM diarium version 2.2, ett kommunens klassificeringsstruktur. Verksamhetsområde Område med direkt koppling till myndighetens uppdrag.

klassificeringsstruktur som ska avspegla verksamheten. Den nu gällande klassificeringsstrukturen återfinns på medarbetarwebben.1 Dokumenthanteringsplanens utseende En dokumenthanteringsplan kan beskrivas som en presentation av hur verksamhetens handlingar ska hanteras, oavsett format (digitalt eller analogt), om de ska registreras i något

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan

1 7 4 Vårda och förvara  Pärm. 5 år. BEVARAS. Papper. Efter diarieplansbeteckning.

Inom processen förekommer handlingar eller uppgifter. Det är viktigt att hitta en gemensam terminologi när Dokumenthanteringsplanen består av en klassificeringsstruktur, som översiktlig beskriver vilka processer som förekommer och hur de grupperas, samt en hanterings- anvisning som beskriver hur de handlingar som inkommer och upprättas inom de olika processerna ska hanteras. Dokumenthanteringsplan version 1.10 tillhör Klassificeringsstruktur version 1.4 Lunds universitet dnr V 2020/781 Gäller fr.o.m. 2020‐05‐01. ‐ Skrivelser som inte berör Lunds universitets verksamhetsområde och inte kan vidarebefordras, eller som är meningslösa eller obegripliga, får gallras omgående.
Eva författare

Klassificeringsstrukturen är hierarkisk och systematisk och kan jämföras med en trädstruktur. Beskrivning av verksamheten. Här presenteras svar på frågor som rör den ena delen av arkivredovisningen, den som beskriver myndighetens verksamhet, det vill säga vad som görs, på ett strukturerat sätt. Det är främst frågor om klassificeringsstruktur och processbeskrivningar.

klassificeringsstruktur som ska avspegla verksamheten. Den nu gällande klassificeringsstrukturen återfinns på medarbetarwebben.1 Dokumenthanteringsplanens utseende En dokumenthanteringsplan kan beskrivas som en presentation av hur verksamhetens handlingar ska hanteras, oavsett format (digitalt eller analogt), om de ska registreras i något Se hela listan på mp.uu.se Dokumenthanteringsplanen Dokumenthanteringsplanen bygger på den antagna klassificeringsstrukturen (se ovan). Den är processinriktad och redovisningen av handlingar och uppgifter är inordnad i den process där de förekommer.
Kia verkstad danderyd


Detta dokument anger hur handlingar vid KI ska hanteras och gäller för hela Karolinska Institutet. Dokumenthanteringsplanen följer samma processindelning som Klassificeringsstruktur för Karolinska Institutet.

Dokumenthanteringsplanen är strukturerad efter Kristianstads kommuns klassificeringsstruktur, antagen av kommunfullmäktige 2017-04-18  En dokumenthanteringsplan kan vara till hjälp för alla medarbetare på i enlighet med Stockholms universitets klassificeringsstruktur och tillämpas på  Dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplan - fullständig version (PDF, 584.93 KB). Klassificeringsstruktur. Klassificeringsstruktur (PDF, 276.57 KB)  DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Enligt klassificeringsstruktur version 1.1.