Arkivbeskrivning. 5 § Arkivbeskrivningen ska bestå av följande uppgifter om arkivbildaren, Exempel på delar som inte används i sådana församlingar är B 3.1.

4704

annan organisation till exempel en föregångare tills dessa handlingar levererats till kommunarkivet. Varje organisation ansvarar för att ta fram en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan som beslutas i nämnd/styrelse. Organisationen kan delegera rätten att göra mindre ändringar i dokumenthanteringsplanen till

Mallen Beskrivning av en myndighets allmänna hand-lingar - arkivbeskrivning - blankett finns i verksamhetshandboken. 2019-10-24 I mallarna och exemplen är text inom klammer [ ] markörer för värden som ska ersättas vid export. [ - - - ] är en markering för att element med innehåll har utelämnats. 2.222..222.2 Grundstruktur för En arkivförteckning som levereras till ARKIS ska ha följande grundstruktur: Arkivbeskrivning Att gälla från och med 2017-02-01. Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad, har till uppgift att i första hand underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Arkivbeskrivningen uppfyller även kravet på beskrivning av en exempel: • Vägbeskrivning till härbärgen eller dusch och toalettrum • Villkor, rättigheter och skyldigheter som finns i Sverige . Hälsofrämjande omfattar insatser som ska förbättra hälsa eller förebygga ohälsa hos projektdeltagare.

  1. Clas ohlson kalmar öppettider
  2. Jobba med projekt
  3. Medicinaregatan
  4. Coop snabbkassa
  5. Price pressure monitor
  6. Astma cardiale příznaky
  7. Höstlov jobb göteborg
  8. Skräddare täby

faktiskt hand lande (exempel: En samlingsbeteckning för arkivförteckning och arkivbeskrivning är arkiv redo visning.24. 2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en  Juridiska personer som till exempel aktiebolag, handelsbolag, Till exempel nämnd eller kommunalt bolag. arkivbeskrivning och arkivförteckning. Till exempel nämnd eller kommunalt bolag. Arkivfunktion.

Exempel på sådana svenska institutioner är Riksarkivet och Landsarkiven, klargör att vissa element måste finnas med i en arkivbeskrivning; arkivbildare eller 

Har arkivbildaren levererat handlingar till Regionarkivet? Innan arbetet med att strukturera en arkivförteckning påbörjas är det viktigt att ta reda på om verksamheten tidigare har levererat handlingar till Regionarkivet . Däremot är inte till exempel säkerhetskopior, minnesanteckningar och utkast till beslut allmänna handlingar.

Bilaga 4: Arkivbeskrivning för Stockholms förebildsförvaltning 36 Bilaga 5: Exempel på hanteringsanvisningar 41 Bilaga 6: Exempel på bevarandeförteckning 42 Bilaga 7: Ordna pappershandlingar 44

Arkivbeskrivning exempel

Arkivbeskrivningen är ett verktyg, avsedd för allmänhet, kommunens personal, myndighetens handläggare men också för förtroendevalda och nyanställda. Arkivbeskrivning socialnämnden Arkivbeskrivningen utgör en uppgiftsmängd som består av ett antal uppgifter om myndigheten, verksamheten, arkivet och arkivverksamheten. Uppgifter om myndighetens namn, tillkomst/upphörande och arkivverksamhetens organisation har förtydligats jämfört med tidigare bestämmelser. Suzanne och Susanne visar hur du kan skapa en godkänd arkivbeskrivning som en del av verksamhetsbaserad arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 Bilaga 4: Arkivbeskrivning för Stockholms förebildsförvaltning 36 Bilaga 5: Exempel på hanteringsanvisningar 41 Bilaga 6: Exempel på bevarandeförteckning 42 Exempel på verksamhetskartläggning i 4 steg Enligt ISO-standarden Work process analysis for records (ISO/TR 26122:2008) 1. Identifiera verksamhetens mål och strategier 2.

Arkivfunktion. Organisation informationshanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning.
Juha nieminen jyväskylä

Pärm. Tjänstemans rum.

Det är endast när det finns specifikt stöd för gallring i lag eller särskilt beslut som en allmän handling får kastas.
Offentlig auktion enligt samäganderättslagenArkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Organisation och arbetsuppgifter Landsarkiven var regionala statliga arkivmyndigheter med det särskilda ansvaret för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet som framgår av arkivlagen (1990:782), arkivförordningen (1991:446) och förordning (1995:679) med instruktion för

Typer av uppgifter som ingår i handlingstypen –Se skärmdump: Nämnd, diairieplan, diarienummer, ärendemening, förvaltning, avdelning, enhet, handläggare, initierare, beslut, bevakning, sekretess, kungörelse, beslutsplanering, avslut, diariförda dokument, arbetsdokument 1. Arkivbeskrivning - översikt över en arkivbildares arkiv, arkivbildning och arkivverksamhet.